Hvem skal passe på veiene?

Hvem skal passe på veiene?

Publisert av Christian Boe Astrup den 24.05.20. Oppdatert 12.06.20.

Flere av småveiene på Furuset er i privat eie - dvs at veiløpet er en del av tomten veien grenser til. Forklaringen er enkel - fra gammelt av var disse veistubbene ofte anlagt av, og senere vedlikeholdt av de boligeierne som hadde grenser opp til veien. Adkomst var stikkordet. Den lille gangstubben fra Grorudveien ned mot Maria Dehlis vei  - kalt "Gamleveien" eller "Bratzbakken" er en slik vei. En "vel-vei". Nå er det tid for å endre dette forholdet.

I dag er det tre slike veiløp på Furuset, men fenomenet er ikke ukjent ellers i Oslo. De fleste steder er ønsket av kommunen overtar eierskapet, og ansvar for vedlikehold og brøyting. Men Oslo kommune er ikke uten videre villig til dette. Før man overtar, må nåværende eiere ruste opp det aktuelle veiløpet slik at det oppfyller de generelle krav til standard.

Så hvem skal brøyte og rydde? 

Furuset Vel har tatt opp saken med Oslo kommune, med henblikk på at kommunen overtar eierskap og driftsansvar for gangstien"Bratzbakken"  i Gamleveien, den delen av Ulsholtveien som løper fra Furusetheimen og ned til enden av bakken, mot Micheletveien, samt den del av Lønneveien som er privat. (Den øverste delen av Lønneveien, mot Jerikoveien og Furuset skole er kommunal. Resten er privat). 

 

Det sentrale her er vedlikehold og brøyting. Kommunen på sin side ønsker ikke å overta før veiene er opprustet til generell standard. Her er variasjonene store: Gamleveien er allerede fullt opprustet som gangvei, mens Lønneveien spesielt, og også deler av Ulsholtveien, helt klart krever opprusting.

Furuset Vel mener at Gamleveien uten videre kan overtas av kommunen, og at kommunen således bør kunne sørge for brøyting allerede fra kommende vinter. Dette er viktig, fordi mange bruker gangveien som adkomst til stasjonsområdet ved Grorud jernbanestasjon. 


Men hva med Lønneveien?

Furuset Vel mener videre at kommunen også umiddelbart bør overta eierskap og driftsansvar for hele Lønneveien, ettersom man allerede eier, og har erkjent driftsansvar for, den innerste delen. Da må altså kommunen uansett gjennom den private delen av Lønneveien for å komme til "sin" del, noe som slett ikke er hensiktsmessig. 

Ulsholtveien er i denne sammenheng mindre viktig, og Furuset Vel vil ikke insistere på at eierskap til den aktuelle delen av Ulsholtveien endres nå, ettersom det her i hovedsak dreier seg om trafikk til og fra eiendommene.

Uvillig kommune

Oslo kommune er lite interessert i å overta ansvaret. Furuset Vel har derfor kontaktet Bydel Alna, for om mulig å få reist saken politisk. Én ting er vedlikehold og brøyting (som altså på et tidspunkt for flere tiår siden ble utført av Velet med en viss kommunal støtte, derfor betegnelsen "vel-veier") en annen er parkering og bruk. 

Det er her saken virkelig blir viktig for Furuset Vel: Velet ønsker å undersøke muligheten for hel eller delvis innføring av beboerparkering i området, for å sikre at de som faktisk bruker og bebor området har anledning til å parkere, noe som slett ikke alltid er tilfellet i dag. Men innføring av beboerparkering fordrer at alle relevante veier eies og drives av kommunen. Det er derfor saken har ekstra betydning - akkurart nå. 

I tillegg til at vi gjerne vil kunne spasere i Gamleveien uten å risikere liv og lemmer på en glatt og ubrøytet gangsti ....