Innspill til revisjon av småhusplanen

Innspill til revisjon av småhusplanen

Publisert av Hege Ajer Petterson den 23.08.21. Oppdatert 06.10.21.

Furuset Vel

Furusetveien 1

1053 Oslo                                                                                                                          Oslo, 16. august 2021

 

Plan- og bygningsetaten,

postmottak@pbe.oslo.kommune.no                                                                   

 

Innspill til revisjon av småhusplanen

Furuset Vel ble stiftet 17. februar 1912 og har i dag cirka 200 medlemmer. Furuset Vels formål er å fremme medlemmenes interesser internt i bydel Alna og i kommunal sammenheng, samt å ta vare på og styrke Furusets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.

Styret i Furuset Vel har fått tilgang til høringsinnspillet fra Groruddalen Miljøforum som vi støtter fullt ut, og særlig vil vi understreke Groruddalens Miljøforums poeng om at det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til et område når enkelteiendommer bygges ut.

I vårt område, som ellers i byen, opplever vi i stadig større grad at boliger kjøpes opp og bygges ut av profesjonelle utbyggere, som etter vårt syn antakelig setter mulighetene for inntjening foran hensynet til bokvalitet for både kjøpere og for beboerne i nabolaget for øvrig. Vi etterlyser et planverk som i større grad hensyntar eksisterende miljø i utbyggingssaker, og blant annet er vi enig i rammen for maks utnyttelse bør vurderes, kanskje særlig i saker der bygningene også har maksimal møne- og gesimshøyde. Av saker vi har vært involvert i senere tid, virker det som småhusplanens objektive rammer for utnyttelsesgrad (fotavtrykk), høyder og terrenginngrep fungerer som rettesnor, og at det gjennomgående presses maksimale volumer inn på hver eiendom. Det kan synes som de mer skjønnspregede kriteriene i småhusplanen i praksis får liten vekt.

Furuset er et pressområde, i den forstand at boligene blir flere, og boligmassen tettere og tettere. Dette skyldes ikke bare nybygg, i form av blokker, rekkehus eller villaer, men ofte også at eldre villaer ombygges til hybelhus, og at gamle eplehager blir tomter for nye hybelhus. Muligens lønnsomt for utbyggere, men ikke nødvendigvis noe pluss for bomiljøet. Flere leietakere som rimeligvis ikke føler særlig forpliktelse for bomiljøet, samt økt gjennomtrekk belaster.

Furuset Vel har tatt opp flere tilfeller av det som ser ut til å være bruksendringer fra vanlig bolighus til hybelhus, og Oslo kommune har sett på sakene, uten at regelverket ser ut til å ha nødvendige hjemler som kan forhindre en slik - etter vårt syn - ugunstig utvikling.  

Furuset Vel har over tid sett at stadig flere av husene i vårt område går fra å være vanlige familieboliger til delt opp i små leiligheter/ rom med felles bad og kjøkken til utleie for blant annet arbeidsinnvandrere. Det er vår opplevelse at dette er veldig uheldig for bomiljøet, blant annet fordi

ingen av leietakerne i slike «prosjekter» har eller (naturlig nok) føler noe ansvar for alminnelige forpliktelser knyttet til f. eks plenklipping og snømåking, og ofte er søppelhåndteringen ikke dimensjonert for antall beboere. I tillegg til dette, og langt mer alvorlig, er ikke infrastruktur som veier, vann- og kloakkrør avpasset det antallet beboere som flytter inn. Videre er det en sidevirkning av dette at et betydelig antall hybelboere gjerne har flere og gjerne større biler (og kjører i høyere fart) enn en alminnelig familie. Dette er ikke veiene dimensjonert for, og vi opplever dessuten at både kjøring og parkering gjør at det oppstår farlige situasjoner for f. eks skolebarn og andre myke trafikanter.  

En annen trist og alvorlig konsekvens av utleien er at leietakerne ikke har noen foranledning til å engasjere seg i lokalmiljøet, herunder f. eks i idrettsforening og skole. Vi tror at da man bygget ut blokker og rekkehus på Furuset, var det fordi dette sammen med villaområdet skulle utgjøre en helhet. Vi har allerede av andre årsaker et særskilt behov for at folk med ressurser bidrar positivt i lokalmiljøet. Når barnefamilier taper budrunder i kamp mot spekulanter, er det svært uheldig for bomiljøet totalt sett.

Vi håper derfor at man i forbindelse med revisjonen av småhusplanen vil innføre endringer som bidrar til at områdene innenfor planens virkeområde bevares som attraktive boområder for alminnelige familier, og at mulighetene for å gjøre om villaer til hybelhus på bo- og lokalmiljøenes bekostning, strammes inn.  På Furuset trenger vi regelverk som gir insentiver til at vårt lille villaområde skal være attraktivt område å bo og bli boende i, og ikke et svakt rammeverk som i effekt bidrar til at området forslummes.

Vennlig hilsen

Styret i Furuset Vel

v/Hege Ajer Petterson