Lover for Furuset Vel

(for historisk interesserte: Lover fra 1930 (pdf))

(dersom du ønsker utskrift: Gjeldende lover gjengitt nedenfor, men i dette vedlegget som pdf)

Sist revidert 12.03.1996

Paragraf 1. Formål.
Furuset Vel er en forening med personlige og kollektive medlemmer. Foreningen har til formål å arbeide for Furusetområdets og medlemmenes felles interesser

Paragraf 2. Partipolitisk uavhengighet.
Foreningen er upolitisk, kan ikke tilsluttes noe politisk parti og deltar ikke i politiske valg. Paragrafen kan ikke forandres eller fjernes fra loven uten med minst 2/3 flertall av foreningens samlede stemmetall.

Paragraf 3. Medlemskap.
Som medlem av foreningen kan opptas menn og kvinner som enten er fastboende eller har eiendom på Furuset. Medlemmer som flytter kan beholde sitt medlemskap, dog uten stemmerett. Borettslag, institusjoner og bedrifter kan opptas som medlemmer når betingelsene i første ledd er oppfylt. Innmelding skjer til styret i foreningen. En står som medlem til skriftlig utmelding foreligger eller til betingelsene i denne paragrafs første avsnitt faller bort. Ved manglende innbetaling av kontingenten i to år kan styret anse medlemskapet for opphørt.

Paragraf 4. Æresmedlemskap.
Æresmedlemmer kan utnevnes etter følgende retningslinjer:

·         et særlig verdifullt og uegennyttig arbeide for velforeningens og beboernes felles interesser,

·         en innsats som går ut over et mangeårig medlemskap

·         langt ordinært styre- og komitemedlemskap.

Styret eller en egen komite fremmer forslag om æresmedlemskap. Styret fører protokoll over utnevnte æresmedlemmer. Æresmedlemmer er livsvarige medlemmer og er fritatt for kontingent.

Paragraf 5. Kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet som et fast beløp for hver husstand pr. kalenderår. Som husstand regnes ektepar/samboere og eventuelle barn under atten år. Begge voksenpersonene i en husstand har stemmerett.

Borettslag med under 30 medlemmer har 1 stemme

·         mellom 31 og 50 har 2 stemmer   

·         mellom 51 og 100 har 3 stemmer

·         mellom 100 og 250 har 4 stemmer

·         mellom 251 og 500 har 5 stemmer

·         over 500 har 6 stemmer

Kontingenten betales for det antall stemmer som borettslaget disponerer. Andre kollektive medlemmer har en -l- stemme. Kontingenten for disse fastlegges av styret. Medlemmer, som ikke har betalt kontingenten for foregående år, har ikke stemmerett. Nye medlemmer har stemmerett når kontingenten er betalt.

Paragraf 6. Styret.
Foreningen ledes av et styre bestående av fem -5- medlemmer som velges på årsmøtet.                                                                                                             Leder og nestleder velges for to -2- år. De skal ikke være på valg i samme år. Hvis nestlederen velges til ny leder, skal den nye nestlederen velges for ett -l- år.  De tre øvrige styremedlemmer velges for to -2- år. Det skal normalt ikke være mer enn to styremedlemmer på valg hvert år. Sekretær og kasserer velges innen styret.  Hvert år velges inntil fire -4- varamedlemmer til styret samt to -2- revisorer med varamedlemmer for disse.

Styremedlemmene kan frasi seg valg i like lang tid som de har fungert, dog ikke over to år. Lederen skal kun i unntakstilfelle kunne sitte i styret mer enn seks - 6- år. Dersom et styremedlem vil bli forhindret fra å ta del i et styre-/medlems-/årsmøte, plikter hun/han å varsle lederen.  Styret er beslutningdyktig når minst tre -3- av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.  Ett  -l- medlem kan forlange skriftlig avstemming.

Paragraf 7. Medlemsmøter.
Styret sammenkaller til medlemsmøter når styret finner det påkrevet, eller når minst ti -10- medlemmer skriftlig ber om det.                                                                   Saker, som skal behandles på møtene må skriftlig forelegges for medlemmene minst åtte -8- dager før møtene.                                                                       Medlemsmøter er beslutningsdyktige når minst ti ~10~ medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Paragraf 8. Årsmøte.
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet i alle anliggender. Årsmøte holdes hvert år innen 15. mars.  Forslag, som ønskes realitetsbehandlet, må være styret i hende innen 1. februar samme år, slik at de kan bli behandlet av styret og satt opp på møteinnkallingen. Saker, som skal realitetsbehandles på årsmøtet, må være ført opp på møteinnkallingen. Denne skal være medlemmene i hende minst fjorten -14- dager før  Årsmøtet er beslutnings dyktig når minst femten -15- medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet eller når femten -15- av medlemmene skriftlig krever det.

Paragraf 9. Styrets plikter.
Styret skal fremme de på møtene fattede vedtak og skal informere medlemmene om alle viktige saker som vedrører disse.  Det skal føres protokoll fra årsmøter, ekstraordinære årsmøter, styremøter og referat fra medlemsmøter.  Protokoll fra årsmøter og ekstraordinære årsmøter skal fremlegges   for undertegnelse innen 14 dager etter årsmøtet og kopi sendes umiddelbart til medlemmene. Kassereren skal føre nøyaktig medlemsfortegnelse og regnskap. Styret skal ivareta og fremme velhusets drift, vedlikehold og ny anskaffelser. Alle regninger, notaer, fakturaer og giroer skal anvises av lederen, og signeres av både leder og kasserer. Uttak av foreningens midler innsatt på bank eller postgirokonto, kan bare skje med underskrift av både leder og kasserer.   Styret skal på årsmøtet legge frem årsberetning og revidert regnskap samt forslag til budsjett for det kommende år.

Paragraf 10. Komiteer .
Det kan velges komiteer til å fremme nærmere angitte saker. Disse skal gis nødvendig mandat. Komiteene skal rapportere til styret som skal behandle sakene videre.

Paragraf 11. Bevilgninger.
Det budsjett, som er vedtatt på årsmøtet, danner rammen for styrets arbeide. Opptak av lån, bevilgninger større enn 15% av driftsbudsjettet skal tas opp på et medlems- eller årsmøte.

Paragraf 12. Faste funksjonærer.
Faste funksjonærer ansettes og sies opp av styret. For funksjonærer utarbeides særskilt instruks som vedtas på et medlemsmøte.

 Paragraf 13. Lovendringer.
Lovendringer kan bare besluttes på ordinært årsmøte, og krever tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer før de kan ansees vedtatt. Forslag til lovendringer må leveres inn til styret senest to -2- måneder før årsmøtet. Ved større lovendringer skal styret legge disse frem på et medlemsmøte før årsmøtet
.

.Paragraf 14. Oppløsning av foreningen.
Foreningens oppløsning kan bare besluttes på et årsmøte. Forslag om oppløsning må være satt fram minst to -2- måneder før årsmøtet. Innkalling til slikt årsmøte skal skje skriftlig i rekommandert brev minst 14 dager før møtet. Denne paragraf skal være referert i brevet, og møtet skal være kunngjort i lokal- og hovedstadspressen. Forslaget om oppløsning av foreningen ansees for vedtatt hvis det får tilslutning fra minst 4/5 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.  Møtet skal velge et avviklingsstyre på fem -5- medlemmer som skal avvikle foreningens virksomhet etter de retningslinjer årsmøtet trekker opp.