Furuset Vel - et historisk overblikk

 

(bildet er et postkort fra ca. 1910, altså to år før Furuset Vel ble stiftet i skolebygningen helt til høyre i bildet. Fotografen er ukjent, Denne bygningen står der den dag i dag, og er nå vernet. Midt i bildet ser vi øvre Furuset gård med fjøs og innmark - et område som senere ble bebygd av Forlagssentralen, nå Dekkmann. Dagens E6 skjærer gjennom landskapet i en dyp kløft, like bak den høye skolebygningen og gårdsbygningene. Øverst i ventre del av bildet ser vi en av de første villaene på Furuset,, den står der den dag i dag, øverst i den bakken som nå heter Kaiekroken)

 

Furuset Vel ble stiftet i 1912 – og er altså godt over 100 år.

Velets historie er lang og innholdsrik.

 

Dersom du ønsker å sette deg grundig inn i den tidlige historien, dvs de første 50 årene frem til 1962, anbefaler vi lesning av jubileumsheftet som Velet utga i 1962.

 

Infrastrukturen ga støtet

Bakgrunnen for at Furuset Vel ble stiftet var behovet for kommunal vannforsyning. Initiativtakeren var overlærer Engebret Reistad som 17. februar 1912 innkalte til et møte på Furuset skole - og Furuset Vel ble stiftet.

Infrastruktur på Furuset var viktig for Velet i denne første fasen -vei, vann og kloakk, postombæring, lys i hjemmene og på veiene og togenes avgangstider fra Grorud stasjon, som ligger i dalbunnen, vel så nær Furuset som Grorud, når sant skal sies!

 

Nybyggere

Disse første årene, frem til okkupasjonen i 1940, var preget av en nybyggermentalitet – mange hadde hytter her, som de senere bygde ut til helårsvillaer. Man bygde veier mellom husene på dugnad – veier som den dag i dag eies av de ulike villaeierne, såkalte “vel-veier” (fordi de i en periode like etter okkupasjonen ble brøytet av Furuset Vel). Etter hvert ble strøket mer etablert, en balansert forening mellom villabebyggelse og gårdsbruk.

 

Furusetheimen - samlingspunktet

Velet trengte et samlingspunkt. Dét kom i 1927: Furusetheimen har helt fra starten vært hjertet i Furuset Vel.

Selve idéen om et eget forsamlingshus oppsto allerede i 1916. Huset fikk navn i 1923 og i 1927 sto det altså ferdig.

Bak denne realiseringen lå hardt arbeid og stor innsatsvilje både i planlegging, tomtevalg, finansiering og arbeidskraft.

Dugnadsånd var ingen mangel i Furuset Vel!

 

Kino i over femti år

Kinodriften kom i gang allerede i 1928. I Furusetheimens historie har den vært en kjerneaktivitet med innflytelse langt ut over Furusetområdet.

Den ordinære kinodriftet opphørte så sent som i 1980-årene.

Den dag i dag er imidlertid Furusetheimen arena for filmvisninger, nå i Velets “lukkede” filmklubb – for medlemmer!

 

Soldatene hjemsøker Furusetheimen

Under okkupasjonen var Furusetheimen i perioder beslaglagt av tyskerne. Den store salen ble ombygd og fremsto i to etasjer, tidvis forlegning, og tidvis “rekreasjonslokale” for soldatene, med betydelig kvinnelig innslag! I en periode etter 1945 huset lokalene flyktninger, før Furusetheimen igjen ble overtatt av Velet, og brukt til sitt opprinnelige formål.

 

Gjenreisning – og drabantby

Etter krigen var det gjenreisningstid og behov for flere boliger.  

I 1946 ble Ekspropriasjonsloven vedtatt, og i 1948 fulgte sammenslåingen av kommunene Aker og Oslo. Dette la veien åpen for en større utvikling øst i Oslo.

 

Den virkelige store endringen, fra landbruk og villabebyggelse til drabantby, startet i 1960-årene. Behovet for boligtomter var stort – og udekket.

Kampen stod bl.a. om ekspropriering av villaeiendommer, både her og i Groruddalen for øvrig.

 

Til Furuset Vels jubileum i 2012 skrev Ragnar Torgersen og Rolf Torbo et notat som besvarer spørsmålet: “Hvorfor er det blokker på Furuset, mens det i hovedsak ereneboliger på Høybråten?”

 

Furuset Vel deltok engasjert i utviklingen av den nye drabantbyen på Furuset og påvirket utformingen av den og infrastrukturen.

 

E6 i tunell – kampsak i over 50 år

Mangeårig leder, og æresmedlem i Furuset Vel, Andreas Lomsdal, gikk aktivt gikk inn for å legge E6 i tunell allerede før veien stod ferdig. Han talte for døve ører, og hørselsproblemer har man øyensynlig fortsatt – både i stat og kommune.

 

I dag ligger E6 som et åpent sår og  deler Furuset i to. Furuset Vel har i over 50 år argumentert for  lokk over E6.

 

Motorcross på Furuset

Men - det fantes andre kampsaker, der Velet vant:

Motorcrossbanen i Alnaparken var en slik kampsak - 1990-tallet. Kommunale myndigheter så for seg en motorcrossbane i dalbunnen, i det som i dag er Alnaparken. Hva dette ville medføre av støy og forurensning var det lite forståelse for. En komite jobbet iherdig mot sentrale politikere i Oslo kommune -og planen ble skrinlagt.

I  stedet for motorcross har vi fått hester – i form av et ridesenter. Til glede for unge og eldre.

 

Ny satsing – nye samarbeidsprosjekter

I de seneste årene har Furuset Vel vært engasjert i Groruddalssatsingen og samarbeidet med bydelen har vært og er en viktig del av Velets aktivitet.

 

I denne perioden har Velet i godt samarbeid med andre fått realisert mange saker som har engasjert:  

Aktivitetsparken mellom Furuset Forum og Furuset skole er på plass, kulturparken ved Furuset kirke, gangbruer over E6, gangveiene mellom Leker'n og Lerkeveien og i Bratzbakken har fått rekkverk og selve Lekern’n er gjenopprustet og nyåpnet.  

 

Furuset Vel lever i beste velgående, klar til fortsatt innsats!

 

Les mer:

 

Sanghefte fra Furuset Vels ombyggings-og frigjøringsfesten i 1947

Sanghefte fra jubileumsfesten i 1962

Sanghefte fra jubileumsfesten i 1972

“Tidsrevy” – mars 1987: Minner fra mellomkrigsårene. Furuset/Grorud

Akers Avis Groruddalen – 16. November 2012: Furuset Vel hundre år